BolleBillen - Kleding voor over wasbare luiers - Clothing for cloth diapers - Romperverlengers - eco materialen - handgemaakt in NL - International shipping

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOLLEBILLEN TEN BEHOEVE VAN LEVERINGEN AAN CONSUMENTEN 

 

Gevestigd aan Maerenseweg 60 te Ouddorp Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80766811 

 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Artikel 3. Aanbiedingen

Artikel 4. Overeenkomst

Artikel 5. Betalingen

Artikel 6. Levering 

Artikel 7. Kwaliteit, conformiteit en garantie 

Artikel 8. Zichttermijn en herroepingsrecht 

Artikel 9. Elektronische communicatie en bewijs.

Artikel 10. Overmacht

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Artikel 1. 

Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

 1. BolleBillen: de eenmanszaak, gevestigd aan Maerenseweg 60 te Ouddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80766811 en gebruiker van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. 
 2. Consument: de natuurlijk persoon die zaken van BolleBillen afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. 

Toepasselijkheid 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van BolleBillen, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 
 2. Wanneer door BolleBillen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop BolleBillen de onderhavige voorwaarden toepast. 
 3. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BolleBillen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BolleBillen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BolleBillen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
 4. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met BolleBillen in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BolleBillen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 
 5. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de consument en BolleBillen gesloten overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 

 

Artikel 3. 

Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van BolleBillen zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven. 
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht BolleBillen niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken of het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 3. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van BolleBillen binden BolleBillen niet. 
 4. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van BolleBillen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, doch exclusief eventuele in het kader van de levering te maken kosten, waaronder verzend- en verpakkingskosten, tenzij anders aangegeven. 
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. 

 

Artikel 4. 

Overeenkomst 

Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke acceptatie van een bestelling door BolleBillen. BolleBillen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BolleBillen dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

 

Artikel 5. 

Betalingen 

Bestellingen dienen door de consument te worden vooruitbetaald door middel van iDeal of een andere door BolleBillen geboden betaalmogelijkheid. Na ontvangst van de betaling wordt door BolleBillen overgegaan tot verzending van de bestelling en ontvangt de consument een factuur. 

 

Artikel 6. 

Levering 

 1. Levering geschiedt uit voorraad. Niet op voorraad zijnde artikelen worden geleverd binnen veertien (14) tot achtentwintig (28) dagen. 
 2. De door BolleBillen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding of ontbinding. 
 3. BolleBillen is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Artikel 7. 

Kwaliteit, conformiteit en garantie 

 1. BolleBillen ziet erop toe dat alle door haar te leveren zaken van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de hieraan in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet tussen partijen overeengekomen eisen. 
 2. Tekeningen, technische beschrijvingen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door BolleBillen te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde zaken met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de consument geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen. 
 3. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij BolleBillen in geval van gebreken de zaken desgewenst eerst zal omruilen of herstellen. Als een artikel niet kan worden hersteld of als het omgeruilde artikel eveneens gebreken vertoont, is de consument gerechtigd de artikelen te retourneren onder restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is, in onderling overleg, ook mogelijk dat de consument de artikelen behoudt en BolleBillen een gedeelte van het aankoopbedrag aan de consument vergoedt. 
 4. Het gaat om handgemaakte artikelen. Dit betekent dat als je twee dezelfde items aanschaft, er enig verschil in kan zitten.

 

Artikel 8. 

Zichttermijn en herroepingsrecht 

 1. Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij BolleBillen. De consument is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. 
 2. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van ten minste veertien dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief als veertien dagen na ontvangst van de zaak zijn verstreken. 
 3. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingsrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen zaken te retourneren. In de gevallen waar (tevens) diensten worden aangeboden, wordt onder herroepingsrecht verstaan een bedenktermijn, waarop de bepalingen in deze voorwaarden omtrent de zichttermijn onverkort van toepassing zijn. 
 4. De consument kan haar herroepingsrecht inroepen door BolleBillen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst door of namens de consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. Schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@bollebillen.eu. Na schriftelijk contact krijgt de klant informatie over hoe er retour gezonden kan worden. 
 5. Indien door de consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal BolleBillen het eventueel reeds door de consument betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling dat de consument de overeenkomst wenst te herroepen. BolleBillen mag wachten met terugbetalen tot het moment dat zij de zaken van de consument terug heeft ontvangen of de consument kan aantonen de zaken retour te hebben gezonden. 
 6. De consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. De consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen veertien (14) dagen retour te zenden aan BolleBillen. De kosten waarvan voor rekening van de consument komen, tenzij anders overeengekomen. 
 7. Op maat gemaakte producten en/of diensten zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. 

 

Artikel 9. Elektronische communicatie en bewijs 

 1. BolleBillen is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en BolleBillen (dan wel door de consument ingeschakelde derden), tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BolleBillen. 
 2. In een eventuele gerechtelijke procedure, geldt de administratie van BolleBillen als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de consument, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is. 

 

Artikel 10. Overmacht 

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BolleBillen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BolleBillen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BolleBillen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op alle door BolleBillen gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van BolleBillen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat BolleBillen met de consument kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.